ALOHA

 • Atenció lletrada propera i transparent, dins del mercat social

  Atenció lletrada propera i transparent, dins del mercat social

  Atenció lletrada propera i transparent, dins del mercat social

 • Transformem el Dret, cooperativitzem la societat

  Transformem el Dret, cooperativitzem la societat

  Transformem el Dret, cooperativitzem la societat

 • Un servei proper sense afany de lucre i de compromís a la comunitat

  Un servei proper sense afany de lucre i de compromís a la comunitat

  Un servei proper sense afany de lucre i de compromís a la comunitatServeis

ATENCIÓ DIRECTA

Assessorament, acompanyament jurídic i representació judicial primant la resolució alternativa dels conflictes, tant a clients particulars com en qualitat de lletrades del torn d’ofici (penal, penitenciari, justícia juvenil, estrangeria, dret laboral i de la seguretat social)


SERVEIS COMUNITARIS

Col·laboració amb moviments socials i/o ong’s: portem serveis d’assessorament i acompanyament sociojurídic gratuït en col·laboració amb la Fund. Escò, la Coordinadora d’Entitats de Poble Sec/Poble Sec per a Tothom, la Fund. Bayt Al-Thaqafa, l’Ateneu Popular Júlia Romera, en Santa Coloma de Gramenet, entre d’altres.


FORMACIÓ

Realitzem xerrades, formacions i/o eines de consulta, per tal d’apropar continguts jurídics d’importància vital a les persones interessades/afectades, amb l’objectiu d’afavorir processos d’apoderament col·lectiu (els materials es creen i publiquen amb llicències creative commons, per contribuir a la socialització del coneixement)


EN QUINES ÀREES DE DRET TREBALLEM

LABORAL I SEGURETAT SOCIAL

LABORAL: Assessorament i acompanyament judicial a treballadores i treballadors que pateixen vulneracions de drets en l’àmbit de les relacions laborals, ja sigui en els centres de treballs estàndards així com, aquelles relacions laborals de caràcter especial: àmbit domèstic, falsos autònoms, entre altres.

SEGURETAT SOCIAL: Assessorament i acompanyament administratiu i judicial respecte de prestacions socials: atur, subsidis, pensions, incapacitats.

COOPERATIVISME: Acompanyament en els processos de creació de cooperatives (estatuts i documents fundacionals)

MIGRACIONS I DRET ADMINISTRATIU

MIGRACIONS: Acompanyament a persones estrangeres en processos administratius i judicials de regularització administrativa, renovació de les autoritzacions, reagrupaments familiars, modificacions i qualsevol altra branca del dret d’estrangeria, així com en processos de nacionalització, i en la defensa contra expedients sancionadors (expulsions, extincions de NIE, etc).

ADMINISTRATIU: Processos de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, procediments sancionadors administratius, informació i tramitació de llicències i autoritzacions, en general.

DRET PENAL I PRIVACIÓ DE LLIBERTAT

PENAL: Acompanyament, assessorament i defensa lletrada a les persones immerses en procediments penals. Contribuint a la reapropiació i resolució del conflicte que doni una resposta a nivell més individual i emocional a les persones implicades. Fomentem en aquest sentit la justícia restaurativa com a resolució alternativa dels conflictes així com les respostes que impliquin la responsabilització de les persones, afavorint la millora dels processos vitals trencats.

PENITENCIARI: Acompanyament, assessorament i defensa lletrada a les persones privades de llibertat i les seves famílies o vincles socials. Afavorim el seu retorn social, procurant establir llaços amb la societat, entitats i col·lectius que acompanyin en el procés.

Dins aquest àmbit també es realitzen informes, estudis i actuacions diverses de capacitació en la matèria a persones, col·lectius i entitats mitjançant xerrades i formacions; així com participació activa en xarxes que promoguin processos d’emancipació i transformació legal i social.

CIVIL

DRET DE FAMÍLIA: Assessorament i acompanyament judicial a les persones en processos de ruptura matrimonial, de parelles de fet i de regulació de les relacions dels progenitors amb els fills i filles, tant a àmbit nacional com internacional. Processos judicials de filiació.

HERÈNCIES I SUCCESsIONS: Assessorament respecte a les disposicions d’última voluntat i tramitació d’herències així com acompanyament en cas d’haver-se d’iniciar una via judicial.

INCAPACITACIONS JUDICIALS: Assessorament i acompanyament judicial tant a la presumpta persona incapaç com a les seves famÍlies sobre el procediment d’incapacitació i nomenament de tutor o tutora, així com del posterior seguiment del càrrec.

OBLIGACIONS I CONTRACTES: Assessorament i acompanyament judicial respecte de les qüestions litigioses que puguin sorgir entre les parts.

HABITATGE: Assessorament i acompanyament judicial en qüestions derivades de la propietat d’immobles així com de les relacions de veïnatge.

Assessorament i acompanyament judicial respecte d’arrendaments urbans i respecte altres formes d’ocupació d’habitatges (masoveria urbana i rústica, cessió d’ús, comodat, etc…)

QUI SOM


IACTA Sociojurídica és una cooperativa de treball sense ànim de lucre, constituïda el 2012, amb la finalitat d’exercir l’advocacia des d’una clara vocació social, de servei a l’interès col·lectiu i de transformació social. Reivindiquem la funció social de les professions jurídiques i la necessitat que assumeixin un compromís ètic amb les injustícies de la societat, mitjançant la defensa dels drets, la protecció dels col·lectius més vulnerables, així com el foment de formes més horitzontals de participació democràtica i de principis de l’economia social i feminista.

NOSALTRES

 • SILVIA GRANATO
  SILVIA GRANATO

  Advocada Social.
  Llicenciada en Dret per la Universitat de Porto (Portugal). Homologació a la Facultat de Dret Universitat Barcelona.
  Màster en Ciutadania i Drets Humans per la Universitat de Barcelona.
  Especialista en Dret d’estrangeria i nacionalitat.

  s.granato@iacta.coop

  MARIA SANGÜESA I VIUDES
  MARIA SANGÜESA I VIUDES

  Gestió econòmica

  Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona. Cursos de Doctorat en Relacions Internacionals i Integració Europea per la Universitat Autònoma  de Barcelona. Títol d’Expert Universitari en Gestió d’Entitats sense ànim de lucre  per la Fundació Luis Vives-UNED. Certificat d’ Especialització en la Gestió Fiscal i Laboral de l’Autònom de la Universitat de València. Especialitzada en gestió econòmica i fiscal

  m.sangüesa@iacta.coop

  MARC PAIRÓ PUJOL
  MARC PAIRÓ PUJOL

  Advocat Social.
  Graduat en Dret per la Universitat de Barcelona. Curs d’Extensió Universitària: Capacitació en la Prevenció i Denúncia de la Tortura i/o tractes o penes cruels, inhumanes o degradants. Màster d’Advocacia.

  m.pairo@iacta.coop

 • LAURA RODRÍQGUEZ I MURCIANO
  LAURA RODRÍQGUEZ I MURCIANO

  Jurista Social i Graduada Social
  Diplomada en Relacions Laborals per la Universitat Pompeu Fabra i Graduada en Dret per la Universitat de Barcelona. Tècnica en Igualtat de Gènere i ha treballat també el Dret Internacional Humanitari en contextos de conflicte armat. Especialista en Dret Laboral i de la Seguretat Social

  l.rodriguez@iacta.coop

  SOLANGE HILBERT PÉREZ
  SOLANGE HILBERT PÉREZ

  Advocada Social.
  Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona.
  Màster en Resolució de Conflictes i Mediació per la Universidad Miguel de Cervantes.
  Especialista en Dret Penal, Penitenciari i Justícia juvenil.

  s.hilbert@iacta.coop

  NÚRIA MONFORT SORIA
  NÚRIA MONFORT SORIA

  Advocada Social.
  Llicenciada en Dret i Història  per la Universitat de Barcelona.
  Curs d’Extensió Universitària en Dret Penitenciari: aspectes processals i pràctica forense.
  Màster en Sistema Penal i Problemes Socials.
  Especialista en Dret Penal, Penitenciari i Justícia juvenil.

  n.monfort@iacta.coop

COMPROMIS SOCIAL

Les bones pràctiques de la cooperativa es manifesten en actuacions transparents, basades en comportaments ètics, actuant amb la màxima honestedat, equitat i transparència, més enllà del compliment de les lleis, de codis de conducta i de les normes internes i en la gestió eficient dels recursos oferint la màxima qualitat possible i el servei més oportú.

Les retribucions dels socis treballadors i del personal que treballi per compte d’altri no poden superar el 150% de les retribucions que, en funció de l’activitat i categoria professional, estableixi el conveni col·lectiu aplicable al personal assalariat del sector i de la zona corresponent.

— Els excedents no es distribueixen entre els socis.
— Els càrrecs de membre del consell rector no són remunerats.

Les aportacions dels socis al capital social no poden meritar un interès superior a l’interès legal del diner.


BALANÇ SOCIAL

Els beneficis de la cooperativa son destinats al desenvolupament de l’àrea social realitzant activitats en diferents àmbits que afavoreixin el nostre ideari.

Amb motiu de donar visibilitat a les nostres pràctiques d’autorganització económica solidària Iacta participa fent el Balanç Social des del 2012.

Balanç Social

IDEARI


IGUALTAT

La perspectiva de gènere la i l’enfocament feminista forma part de la nostra cultura organitzativa. Totes les sòcies de treball som dones. L’horitzontalitat en la presa de decisions és un altre mecanisme que garanteix la igualtat de gènere. Disposem de mecanismes de conciliació personal i familiar que apliquem sistemàticament sempre que és necessari. Molta de la nostra activitat socioeconòmica gira entorn de col·lectius en risc: migració, persones privades de llibertat, drogodependents, sense sostre, infants i joves en risc, menors tutelats, persones desocupades, persones amb dificultats funcionals o mentals, prostitució, víctimes de la violència de gènere, desnonats, etc…


PARTICIPACIÓ i XARXA

La creació de xarxes amb l’Economia Social i Solidària forma part de la nostra forma de fer. Per aquesta raó, participem amb diverses ONG’s, als serveis sociojurídics així com a Ateneus i Plataformes de base. Participem alhora a projectes col·lectius que promouen canvis legislatius, per exemple des de la XES i formant part de la Cooperativa de segon*nivell Grup ECOS. També participant en el torn d’ofici i en la comissió del torn d’ofici de Col·legi d’Advocats de Barcelona, intentant traslladar allí la nostra forma de veure el dret, la necessitat de canviar les pràctiques, que es concebi com un servei públic, i també d’ emfatitzar el paper social del torn d’ofici i de les advocades.


ACCIO SOCIO-POLÍTICA

El projecte cooperatiu de IACTA neix com a «filles de la crisi». Participem activament d’estratègies de construcció de mercat social sent sòcies de la XES i del Grup Cooperatiu ECOS, o contractant proveïdors de béns i serveis de la ESS.

ECOs Grup Cooperatiu

Iacta s’incorpora en Juny del 2014 a l’ECOS Grup Cooperatiu, creat el setembre de 2011 amb l’objectiu de ser referent de l’economia social i solidària en l’àmbit de la prestació de serveis. Ens empeny l’afany de construir mercat social i, d’aquesta manera, contribuir al creixement de l´economia social i solidària com a moviment transformador. A més, associar-nos ens permet millorar la nostra viabilitat social i empresarial.

www.grupecos.coop

XES

Iacta s’incorpora a la XES a l’any 2012, per donar sentit al seu ideari i per se una clara aposta per l’economia social i solidària, entenen imprescindible el treball en xarxa com a moviment per l’emancipació social. Fem part de diferents comissions i fem el Balanç Social de forma anual.

www.xes.cat

Tota l’activitat socioeconòmica està orientada a la transformació social i incidència, començant per la nostra forma d’entendre l’advocacia.BLOG11.03.2019

DRET DE VOT I RACISME INSTITUCIONAL. XERRADA I DEBAT.

El dissabte 30 de març participarem en la xerrada i debat sobre dret de vot i racisme institucional organitzada per la Fundació Bayt Al-Thaqafa al Centre Cívic Les Tovalloles, a Sant Feliu de Llobregat. Començarem a les 12.00 hores i estarem molt ben acompanyades de companyes […]

Llegir més

05.03.2019

VAGA FEMINISTA: QUINS SÓN ELS MEUS DRETS LABORALS?

Arriba el 8 de març i un any més el Moviment Feminista ha convocat una vaga internacional de dones. Com diu el manifest, “les nostres vides segueixen marcades per les desigualtats, per les violències masclistes, per la precarietat, per les exclusions socials i laborals, pels […]

Llegir més


VISITA EL BLOGCONTACTECarrer Diputació, 320, 4C - 08009 - Barcelona

Tel: 93 611 62 83 Fax: 93 450 90 24

info@iacta.coop

Contacte

Nom

Correu electrònic

 
Treballa amb nosaltres

Nom

Correu electrònic

Telèfon

Currículum