TORNA AL BLOG

Modificacions en el règim laboral i de la seguretat social del servei domèstic.


10.04.2013

CATEGORIA: Laboral Seguretat Social


L’any passat han entrat en vigor grans reformes en matèria de servei domèstic, d’una banda pel Reial decret 1620/2011 quant a la pròpia relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar equiparant la normativa comuna en algun dels aspectes més essencials de la relació laboral a l’estatut de treballadors, malgrat tractar-se d’un règim especial. D’altra banda els canvis relatius a la protecció i la cotització a la seguretat social introduïts per Reial Decret-Llei 29/2012 de millora de gestió i protecció social en el Sistema Especial per a Empleats de Llar i altres mesures de caràcter econòmic i social.

Quant a la relació laboral els principals canvis són:
-Quant a la relació laboral els principals canvis són:
Equiparació de pagues extraordinàries, permís de descans, etc.
-Obligatorietat de contracte formalitzat per escrit per a relacions laborals de quatre o superior setmanes.
-Garantit el SMI (Salari Mínim Interprofessional) en metàl•lic, sense poder ser el salari en espècie superior al 30% del salari.
-Regulació dels temps de presència, amb límit setmanal, etc.
Quant a la cotització i protecció en la seguretat social són:
-Obligatorietat en exclusiva per a l’ocupador del pagament de la seguretat social, a excepció a partir de l’última modificació introduïda en 30/12 Amb efectes des de l’1 d’abril de 2013, l’empleat de llar que presti els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador, i que hagués acordat amb aquest últim l’assumpció de les obligacions en matèria d’enquadrament en el Sistema Especial per a Empleats de Llar, serà el subjecte responsable de l’obligació de cotitzar. Haurà de, per tant, ingressar l’aportació pròpia i la corresponent a l’ocupador (o, si escau, ocupadors) amb el qual mantingui tal acord, per contingències comunes i professionals.
-Protecció en matèria d’incapacitat temporal des de la primera setmana, etc.

Si bé és cert que aquestes modificacions han augmentat l’àmbit de la protecció de la seguretat social cap a les persones treballadores del servei domèstic, també és cert que una de les principals peticions de millora que des dels col•lectius d’aquest àmbit es reivindicava, era la prestació per desocupació sense que es troba dut a terme. Tan sols s’ha deixat la possibilitat que a la fi del 2012 el Ministeri de Treball decidís de quina forma s’anava a implementar aquesta protecció, segons la Disposició Addicional Segona Avaluació d’impacte, règim d’extinció del contracte i protecció per desocupació. Evidentment donada l’actual situació de retallades en despesa social, no s’ha treballat gens sobre aquest tema que sumat a l’ampli nombre de persones en situació de desocupació, dóna una idea de la gran precarietat que encara aquest col•lectiu es veu obligat a assumir.

Evidentment, tota aquesta qüestió és un símptoma més de la pròpia debilitat de l’Estat Social actual, així com de la pròpia organització econòmica social, on una qüestió tan bàsica per al desenvolupament d’una societat com l’economia de cura, és a dir el conjunt d’activitats, béns i serveis necessaris per a la reproducció quotidiana de les persones, no és important per determinar el Producte Interior Brut d’un país, índex utilitzat en la doctrina econòmica per valorar la “riquesa” d’un país. On les persones que dediquen el seu propi temps a cura de les seves pròpies necessitats, i de les seves famílies no gaudeixen de cap protecció i tan sols es protegeixi als treballadors que es dediquen a aquest àmbit, amb debilitats tan grans com les comentades anteriorment.

COMPARTEIX AQUEST ARTICLE FACEBOOK TWITTER CORREU