TORNA AL BLOG

Iniciem acció col·lectiva per a reclamar l’IRPF de la prestació de maternitat i paternitat


22.12.2016

CATEGORIA: General


La Justícia obliga a Hisenda a tornar l’IRPF de la prestació de maternitat i paternitat

Davant l’actual pregunta de si la prestació de maternitat i paternitat, coberta per la Seguretat Social, està exempta d’IRPF, podem afirmar que sí; o així ho ha considerat una recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) en estimar la reclamació presentada per la demandant l’any 2014, al respecte dels imports de la pensió de maternitat gravats a l’IRPF.

Hisenda ha mantingut un criteri contrari a aquesta exempció, però el TSJM l’ha reconeguda emparant-se en l’article 7.h) de la Llei de l’IRPF on es descriu que l’exempció cobrirà ”la resta de prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat”.

Malgrat la recent sentència, no podem afirmar quina serà l’acollida que en farà l’Agència Tributària amb caràcter general. Cal aclarir que aquesta resolució judicial no genera jurisprudència més enllà del cas concret objecte de litigi i per tant, a dia d’avui, només podem afirmar que s’ha obert una porta per iniciar un procediment administratiu per tal de reclamar els imports indegudament retinguts, en base a l’argumentació acceptada pel TSJM.

La referida reclamació contempla, d’acord amb allò establert per la legislació tributària, un termini retroactiu màxim de 4 anys; pel que es podran reclamar a l’Agència Tributària els imports corresponents a les prestacions rebudes d’ençà de l’any 2012.

Iniciem el tràmit de reclamació:

Aquest és el detall dels passos a seguir per tal de dur endavant la reclamació.

  1. Sol·licitem la devolució a Hisenda

Primerament hem d’adreçar un escrit a l’Agència Tributària, demanant la rectificació de l’autoliquidació i la devolució dels ingressos indeguts percebuts de l’exercici corresponent. Al cap d’un parell de mesos d’haver sol·licitat la devolució, rebreu una proposta de resolució que, de no produir-se un canvi de posicionament de l’Agència Tributari, serà molt provablement denegatòria de la sol·licitud.

Davant d’aquesta proposta de resolució, com en tot procediment administratiu, tindreu la opció de presentar un escrit d’al·legacions que reiteri la sol·licitud de devolució; per tal que finalment es pronunciïn amb la corresponent resolució administrativa. La resolució podrà ser positiva o negativa a la pretensió; podent-se interposar la reclamació davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya (TEARC) en cas de ser negativa.

  1. La Reclamació Econòmico-administrativa

El pas següent per a intentar recuperar les quantitats gravades, és la Reclamació Econòmico-administrativa presentada davant del TEARC. Aquesta reclamació – encara de caire administratiu – és un pas necessari per, o bé obtenir la devolució dels imports, o bé, en cas denegatori, esgotar la via administrativa per tal de poder accedir a la via contenciosa (on finalment en el cas de Madrid, es va donar el pronunciament favorable).

A dia d’avui els temps de resolució d’aquest Tribunal superen de llarg l’any d’espera. Si novament la resposta a aquest recurs fos negativa, bé explícitament o bé per silenci (transcorregut un any des de la presentació del recurs sense resposta), podrem accedir a la via contenciosa per la via del recurs contenciós-administratiu.

  1. Recurs Contenciós-Administratiu

Tant si el TEARC ha resolt el nostre recurs negativament, o bé l’hem considerat denegat mitjançant el silenci, podrem interposar una demanda judicial en via contenciosa-administrativa davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)

Novament, haurem de restar a l’espera del pronunciament del nostre TSJC, a fi de veure si acollirà favorablement les pretensions, com ha fet el TSJM, o en fa un pronunciament negatiu. Com en tot procediment contenciós, la no estimació de les nostres pretensions, podria dur aparellada la condemna en costes judicials de considerar-se una reclamació temerària (molt poc probable en el present cas). Malgrat que cal ser prudents, i ser conscients de la possibilitat de denegació de la petició, a dia d’avui tot fa pensar que aquestes pretensions han de ser acollides favorablement en aquesta instància.

Què us oferim?

A fi que tingueu el màxim coneixement al respecte, les advocades de  IACTA, i l’Assessoria fiscal The Art of Learning Consulting, realitzarem diverses sessions informatives gratuïtes.

La primera sessió tindrà lloc el divendres 13 de Gener a les 18h, al local de IACTA, situat al Carrer Bailèn, 5 de Barcelona (Local Grup Ecos).

Tant en la sessió com per via on-line, us detallem la possibilitat de fer-vos l’acompanyament en la reclamació així com dels costos corresponents.

Per dur a terme l’acció caldria que ens féssiu arribar la següent documentació (per fill/a i any impositiu afectat):

         Declaracions de la renda dels períodes afectats.

         Certificat de prestació emès per l’I.N.S.S.

Remetent-la al correu expressament creat: prestacions@iacta.coop.

COMPARTEIX AQUEST ARTICLE FACEBOOK TWITTER CORREU