TORNA AL BLOG

OFERTA LABORAL: ADVOCADA ASIL


07.08.2018

CATEGORIA: General


PERFIL/COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Som un equip d’advocades i altres professionals que lluitem per promoure, defensar i garantir l’accès als drets. El nostre treball implica defensar a les persones i col·lectius des del seu protagonisme, mitjançant al rigor, la horitzontalitat i el posicionament crític. Busquem  generar pràctiques, discursos i aliances a fi de construir una societat més justa i solidària.

Per al setembre de 2018 i amb previsió de carácter estable, estem cercant  una persona que subscrigui l’ideari de la cooperativa, dinàmica, proactiva, amb voluntat de transformació social (compromís social)i amb voluntat de formar part de l’Equip de Iacta Sociojurídica.

Perfil:

Licenciatura/Grau en Dret; Inscrita com a Advocada Col·legiada exercent o amb possibilitat de realitzar l’inscripció de forma immediata.

Experiència i formació en Dret d’Asil, en Drets Humans i gènere.

 

Es valorarà:

Participació a moviments socials, o entitats i col·lectius d’atenció a persones en situació de vulnerabilitat social.

Participació en moviments feministes, llibertaris, o de l’economia social i solidària.

Capacitat de treball amb autonomia, en equip, així com resistencia al estrés

 
TASQUES

 1. Referent de l’assessorament jurídic en el programa d’acolliment temporal de sol·licitants de protecció internacional amb una dedicació de 20h setmanals; amb la següent previsió de tasques:
  1. Assessorament i acompanyament a sol·licitants de protecció internacional en els seus procediments: informació sobre el procediment de asil en territori, informació sobre drets i deures de les persones sol·licitants, acompanyament i/o preparació d’entrevistes de formalització de la sol·licitud, elaboració de documents jurídics i administratius per al seguiment (informació complementaria, presentació de noves proves, anàlisi de COI, informes jurídic de suport, recursos contra denegacions o inadmissions, etc)
  2. Acompanyament i assessorament a sol·licitants de protecció internacional en altres tràmits relacionats amb la seva condició de ser sol·licitants d’asil, és a dir, padró, atenció sanitària, accés al treball, reconeixement de prestacions socials, assumptes familiars;
  3. Coordinació i articulació de la intervenció realitzada amb la resta de professionals (de l’àmbit de l’educació social, psicologia, psiquiatria, advocacia), així com altres professionals vinculats als casos;
  4. Realització de formacions sobre Protecció Internacional, i preparació de materials de consulta (llicències creative commons);

 

 1. Suport a l’àrea de dret de migracions (estrangeria i nacionalitat) de la Cooperativa, en l’atenció i tramitació de consultes jurídiques i encàrrecs de seguiment per acompanyament en tràmits d’estrangeria i nacionalitat; amb la següent previsió de tasques:
  1. Visites d’assessorament jurídic amb clients particulars en les àrees esmentades;
  2. Tramitació d’encàrrecs per l’acompanyament en tràmits administratius d’estrangeria i nacionalitat (visites d’assessorament, preparació de la documentació, acompanyament en cites, seguiment tràmit administratiu);
  3. Redacció d’escrits, recursos administratius o informes jurídics en les matèries esmentades;
  4. Suport en la preparació de demandes en jurisdicció contenciós-administratiu en les àrees esmentades;
  5. Coordinació i articulació de les intervencions amb la resta de professionals adscrits a l’àrea de migracions;
  6. Preparació i realització de xerrades informatives i creació de materials de consulta (creative commons);

 

 1. Integració en els espais de coordinació i gestió interna de la cooperativa (àrea reproductiva), i suport puntual en tasques de gestió; amb la següent previsió d’activitats:
  1. Participació en reunió d’equip setmanal;
  2. Participació en dinar setmanal d’equip;
  3. Realització de tasques reproductives.
  4. Redacció d’articles i escrits sobre situacions d’emergència i denuncia social

 

HORARI:

De dilluns a divendres amb un total de 30h setmanals. Horari estable (sobretot en quan als espais d’atenció directa, que han de romandre regulars en el temps) però flexible (respecte a la resta de la jornada), envers la conciliació de vida familiar-personal.

Incorporació immediata, en tot cas durant principis de septiembre de 2018.

 
SOU:

Règim General – Grup Professional 4 nivell 1 Conveni Col.lectiu Oficines i Despatxos de  Jornada 40h, Anual: 18.000€; Mensual 12 pps: 1.500 € Brut

Sou mensual a 30h a 12 pagues: 1112,50€ (no abonament despeses ICAB, assegurances, etc)

Règim Autònoms – Remuneració inclou:  el sou, quota RETA, quota ICAB, assegurances professionals:

 

hores/

setmana

Sou brut (amb IRPF) Quota RETA* Quota ICAB* Asseg.* TOTAL BRUT/MES
35h 1.400€ 293,00€ 50,00€ 20,17€ 1.738,17 €
30h 1.200€ 293,00€ 50,00€ 20,17€ 1.538,17€

(*) Cost aproximat, import final en funció de la despesa real.

 
ITINERARI ENVERS l’INCORPORACIÓ COM A SÒCIA:

Es proposa realitzar una contractació laboral o conveni com a autònoma (amb ingressos nets garantizats equivalents en una u altre situació) durant un període de 6-9 mesos, amb revisions trimestrals per valorar l’adaptació al projecte general. En el termini d’un any es valorarà  per part de les sòcies la possible incorporació a la cooperativa de manera definitiva i com a sòcia.

 
CONTACTE:

Persones interessades enviar el CV a: rrhh@iacta.coop.

 

COMPARTEIX AQUEST ARTICLE FACEBOOK TWITTER CORREU