TORNA AL BLOG

Campanya de devolució de l’IRPF de la prestació per maternitat


06.11.2018

CATEGORIA: General


La Justícia obliga a Hisenda a retornar l’IRPF de la prestació de maternitat i
paternitat
El debat sobre si la prestació de maternitat i paternitat, coberta per la Seguretat Social,
està exempta d’IRPF ha finalitzat amb una sentència del Tribunal Suprem que confirma
el criteri del Tribunal Superior de Justícia de Madrid.
Fins ara Hisenda havia mantingut un criteri contrari a aquesta exempció, però el TSJM
la va reconèixer emparant-se en l’article 7.h) de la Llei de l’IRPF on es descriu que
l’exempció cobrirà ” la resta de prestacions públiques per naixement, part o adopció
múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat “. Ara, el Tribunal Suprem ha confirmat aquesta
exempció.
Es podran reclamar a l’Agencia Tributària els imports corresponents a les prestacions
rebudes d’ ençà de l’any 2014 .
Segons un comunicat de l’Agència Tributària, s’habilitarà un formulari específic de
sol·licitud i Hisenda farà directament l’ingrés al compte bancari indicat per la persona
sol·licitant.
En qualsevol cas, des de la nostra cooperativa Iacta Sociojurídica, us oferim un servei
integral de gestió de la reclamació que inclou el càlcul de la quantitat a retornar i que
permet comprovar que l’abonament fet per Hisenda sigui correcte.
Què us oferim?
Un servei de gestió de la reclamació per un cost de 60 euros (+IVA) per un
progenitor/adoptant i 80 euros (+IVA) per dos progenitors/adoptants. La gestió inclou:
– Anàlisi de la documentació aportada
– Càlcul de l’import a retornar per Hisenda
– Presentació de l’escrit de reclamació de la devolució dels ingressos indeguts
percebuts davant l’Agència Tributària i revisió de l’abonament fet per Hisenda.
Contacte: info@iacta.coop

COMPARTEIX AQUEST ARTICLE FACEBOOK TWITTER CORREU