TORNA AL BLOG

VAGA FEMINISTA: QUINS SÓN ELS MEUS DRETS LABORALS?


05.03.2019

CATEGORIA: feminismes Laboral


Arriba el 8 de març i un any més el Moviment Feminista ha convocat una vaga internacional de dones. Com diu el manifest, “les nostres vides segueixen marcades per les desigualtats, per les violències masclistes, per la precarietat, per les exclusions socials i laborals, pels desnonaments dels habitatges, pel racisme i la manca de responsabilitat de la societat patriarcal i de l’estat en els treballs de cures”. Per això, a casa nostra s’ha convocat una vaga de cures, laboral, de consum i estudiantil amb l’objectiu de capgirar-ho tot.

Pel que fa a l’àmbit laboral, la vaga s’ha canalitzat a través de la convocatòria d’una vaga general de 24 hores per part dels sindicats CNT, CGT i Confederación Intersindical. A més a més, els sindicats majoritaris CCOO y UGT han convocat aturades parcials de dues hores.

Si t’estàs plantejant fer vaga en l’àmbit del treball remunerat, en aquest article desgranem tot el que has de saber al respecte: quins són els teus drets i com pots exercir-los i protegir-los en cas que sigui necessari. Més a baix trobaràs l’article en castellà.

Vaga de dones a Islàndia, 1975.

On es troba regulat el dret a fer vaga?

El dret a fer vaga és un dret fonamental recollit a l’article 28.2 de la Constitució Espanyola. El seu règim jurídic està recollit al Reial Decret-llei 17/1977, de 4 de març, sobre relacions de treball, el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, i en diverses sentències, entre les que destaquen la Sentència del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 d’abril, i la 13/1986, de 30 de gener. També s’ha de tenir en compte l’article 315 del Codi Penal, que regula els delictes relacionats amb la vulneració de la llibertat sindical i el dret a fer vaga, i la Llei de Sancions i Infraccions a l’Ordre Social, que regula les infraccions laborals.

La vaga laboral és legal?

La vaga laboral és perfectament legal, és a dir, compleix amb tots els requisits exigits per la llei per a què la convocatòria sigui vàlida. La convocatòria és de vaga general i per a tots els sectors, per això, tant si decideixes sumar-te a l’aturada de dues hores com si prefereixes fer vaga de 24 hores, estàs emparada pel dret fonamental.

La vaga comença el dia 8 de març del 2019 a les 00:00 hores i finalitza a les 24:00 hores. En cas de que treballis en règim de torns, la vaga comença a l’inici del primer torn que inclou el dia 8, malgrat que comenci el dia 7, i acaba al final de l’últim torn que comenci el dia 8, encara que acabi el dia 9.

Qui es pot sumar a la vaga laboral?

Històricament, el dret a fer vaga s’ha configurat com un dret amb un biaix productivista, lligat, a més a més, a un vincle estable amb el mercat de treball a través d’una relació de treball per compte d’altri. Això ha determinat que hagin quedat fora del seu abast el treball domèstic i de cures realitzat per les dones, les feines més informals i diverses formes d’autoocupació.

Per tant, només poden fer vaga laboral les persones treballadores assalariades. No cal que estiguis afiliada als sindicats convocants o, en general, a qualsevol sindicat. Tampoc és necessari que a la teva empresa hi hagi representació de les persones treballadores o secció sindical. 

Les treballadores en situació administrativa irregular també tenen dret a fer vaga, encara que el seu exercici a la pràctica està molt limitat per la situació de vulnerabilitat en la que es troben i per la comprensible por a les possibles conseqüències d’un acomiadament en relació a la seva situació administrativa o per la dificultat de trobar una altra feina.

Les treballadores del servei de la llar familiar també tenen dret a fer vaga, però una vegada més estan menys protegides que la resta de treballadores. En primer lloc, per l’existència de la figura del desistiment, figura que permet l’extinció unilateral de la relació laboral per part de la persona ocupadora, sense haver-hi d’al·legar cap causa.  En segon lloc perquè, en cas d’acomiadament, la jurisprudència ha limitat les conseqüències de la declaració de nul·litat dels acomiadaments en aquest tipus de relacions laborals. Així, encara que es declari l’acomiadament nul, la persona empresària no té l’obligació de reincorporar a la treballadora i abonar-li els salaris de tramitació.

Si ets autònoma o autònoma econòmicament dependent (TRADE), no estàs emparada pel dret fonamental a fer vaga. Però com estem davant una vaga que pretén traspassar els límits del que es considera fer vaga, si ho desitges pots aturar la teva activitat sempre que la relació amb les teves clientes i el tipus de serveis que prestis t’ho permetin.

Si ets falsa autònoma, la situació és més complexa ja que, per poder estar emparada pel dret fonamental en cas de represàlies per part de l’empresa, hauries d’acreditar que la teva relació és laboral i no de prestació de serveis.

Respecte als serveis mínims, aquests són obligatoris. Si has estat citada per cobrir-los, tens l’obligació de fer-ho, sense perjudici de què en cas de considerar-los abusius puguis demandar a l’empresa.

mujeres-680x365

Hem de comunicar a l’empresa que farem vaga?

No tens l’obligació de comunicar a l’empresa la teva decisió, ni de forma verbal ni per escrit. L’empresa no pot preguntar-te al respecte, i si ho fa es podria arribar a considerar una vulneració del dret a fer vaga. L’empresa tindrà coneixement de la teva decisió quan no vagis a treballar.

Què passa quan exercim el nostre dret a fer vaga laboral?

El nostre contracte de treball se suspèn, així com l’obligació de cotitzar a la Seguretat Social. Respecte a la Seguretat Social, ens trobarem en una situació “d’alta especial”.

L’empresa ens descomptarà la part proporcional del salari del mes en què es fa la vaga. El salari a descomptar inclou la part proporcional dels complements salarials i les parts proporcionals de les pagues extraordinàries corresponents al dia de la vaga. Si ens adherim a les aturades parcials, el descompte serà equivalent a la part proporcional dels anteriors conceptes corresponents al temps de l’aturada.

Que NO pot fer l’empresa?

L’empresa no pot sancionar o represaliar l’exercici del dret a fer vaga per part de les persones treballadores. Llavors, no només no et poden acomiadar o sancionar disciplinàriament per fer vaga, sinó que qualsevol mesura o actuació adoptada per premiar a les persones que no han fet vaga i/o represaliar les que sí, vulnera el dret fonamental.

L’empresa no pot substituir a les treballadores que fan vaga durant el temps que duri la vaga, sigui amb persones del mateix o diferent centre de treball o amb persones contractades pel dia de la vaga.

Si t’acomiaden o sancionen per fer vaga no signis res i busca assessorament legal com més aviat millor. Tens 20 dies per recórrer la mesura de l’empresa. Recorda que les i els advocats del torn d’ofici estan a la teva disposició.

Feliç vaga companya. I si no et pots sumar, pensa que el 8 de març parem les que podem per les que no podeu.

 


HUELGA FEMINISTA: CUÁLES SON MIS DERECHOS LABORALES?

Un año más, el 8 de marzo, el Movimiento Feminista ha convocado un paro  internacional de mujeres. Como señala el manifiesto, “nuestras vidas siguen marcadas por las desigualdades, por las violencias machistas, por la precariedad, por las exclusiones sociales y laborales, por los desahucios de las viviendas, por el racismo y la falta de responsabilidad de la sociedad patriarcal y del estado en los trabajos de cuidados”. Por esta razón, el feminismo ha convocado una huelga de cuidados, laboral, de consumo y estudiantil con el objetivo de poner patas arriba el sistema.
En lo que respecta al ámbito laboral, el paro se ha canalizado a través de la convocatoria de una huelga general de 24 horas por parte de los sindicatos CNT, CGT y Confederación Intersindical. Asimismo, los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT han convocado paros parciales de dos horas.
Si te estás planteando secundar la huelga en el ámbito del empleo remunerado, en este artículo desgranamos todo lo que tienes que saber al respecto: cuáles son tus derechos y cómo puedes ejercerlos y protegerlos en caso necesario.

¿Dónde y cómo se regula el derecho a huelga?

 

El derecho a huelga es un derecho fundamental recogido en el artículo 28.2 de la Constitución Española. Su régimen jurídico se encuentra recogido en el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 marzo, sobre relaciones de trabajo, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.art. 4.1 e) y en varias sentencias, entre las que hay que destacar la Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 de abril y la 13/1986, de 30 de enero. Asimismo, el artículo 315 del Código Penal regula los delitos relacionados con la vulneración de la libertad sindical y el derecho a huelga y la Ley de Sanciones e Infracciones en el Orden Social, las infracciones administrativas.

 

¿La huelga laboral es legal?

 

La huelga laboral es perfectamente legal, es decir, cumple con todos los requisitos exigidos para su válida convocatoria. La convocatoria es general y para todos los sectores, por lo que tanto si decides secundar el paro parcial o hacer huelga de 24 horas, estas amparada por tu derecho fundamental.

 

La huelga empieza el día 8 de marzo de 2019 a las 00:00 horas y finaliza a las 24:00 horas. En caso de que trabajes en régimen de turnos, la huelga empieza al inicio del primer turno que incluya el día 8, aunque empiece el día 7, y termina al final del último turno que empiece el día 8, aunque finalice el 9.

 

¿Quién puede sumarse a la huelga laboral?

Históricamente, el derecho a la huelga se ha configurado como un derecho con un sesgo productivista, ligado, además, a un vínculo estable con el mercado de trabajo a través de una relación por cuenta ajena. Esto ha determinado que hayan quedado fuera de su alcance el trabajo doméstico y de cuidados realizado por las mujeres, los trabajos informales y las diversas formas de autoempleo.   
Por tanto, huelga laboral únicamente pueden hacer las personas trabajadoras asalariadas o por cuenta ajena. No hace falta que estés afiliada a alguno de los sindicatos convocantes o, en general, a cualquier sindicato. Tampoco es necesario que en tu empresa haya representación de las personas trabajadoras o sección sindical.
Las trabajadoras sin papeles también tienen derecho a huelga, aunque su ejercicio en la práctica se ve fuertemente limitado por la situación de vulnerabilidad en que se encuentran y el miedo a las posibles consecuencias de un eventual despido en relación a su situación administrativa o por la dificultad para encontrar otro empleo.
Las empleadas del servicio del hogar familiar también tienen derecho a huelga, pero en la línea con la limitación de sus derechos, se encuentran menos protegidas en caso de un eventual despido. En primer lugar, por la existencia de la figura del desistimiento, la cual permite la extinción unilateral de la relación laboral por parte de la empleadora sin necesidad de alegar causa. En segundo lugar porque, en caso de despido, cierta jurisprudencia ha limitado las consecuencias de la declaración de nulidad de la medida para este tipo de relación laboral. Así, incluso aunque se declare el despido nulo, la empleadora no tiene la obligación de reincorporar a la trabajadora y abonarle los salarios de tramitación.

Si eres autónoma, incluso autónoma económicamente dependiente (TRADE), no estás amparada por la huelga laboral. Pero como estamos ante un paro que pretende colapsarlo todo, si así lo deseas puedes parar tu actividad siempre que la relación con tus clientas y el tipo de servicios que prestas te lo permitan.

 

Si eres falsa autónoma la situación es más compleja, puesto que para estar amparada por el derecho fundamental en caso de una eventual represalia deberías acreditar primero la laboralidad de tu relación en un procedimiento judicial.
Respecto a los servicios mínimos, estos son obligatorios por lo que si te han citado para cubrirlos tienes la obligación de hacerlo, sin perjuicio de que en caso de considerarlos abusivos puedas demandar a la empresa.

 

¿Tenemos que comunicar nuestra adhesión a la huelga laboral?
No tenemos ninguna obligación de avisar a la empresa, ni verbalmente ni por escrito y ésta no puede exigirnos que nos pronunciemos al respecto. Si la empresa nos pregunta podría llegar a entenderse como una vulneración del derecho a huelga. La empresa tendrá conocimiento de nuestra adhesión cuando no vayamos a trabajar.

¿Qué ocurre cuando ejercemos nuestro derecho a hacer huelga laboral? Nuestro contrato de trabajo se suspende, así como la obligación de cotizar a la Seguridad Social. Respecto a la Seguridad Social, te encontrarás en situación de “alta especial”.

 

La empresa nos descontará la parte proporcional del salario del mes en que se ha producido la huelga. El salario a descontar incluye la parte proporcional de los complementos salariales y partes proporcionales de las pagas extraordinarias correspondientes al día o días de huelga. Si secundamos los paros parciales, el descuento será equivalente a la parte proporcional de los anteriores conceptos correspondiente al paro de dos horas.

 

¿Qué NO puede hacer la empresa?

El derecho a huelga es indisponible, lo que supone que los pactos o acuerdos que anulen o limiten su ejercicio son nulos.La empresa no puede sancionar o represaliar el ejercicio del derecho a huelga por parte de las personas trabajadoras. Por tanto, no solo no pueden despedirte o sancionarte disciplinariamente por hacer huelga, sino que cualquier medida o actuación adoptada para premiar a las personas que no han hecho huelga y/o represaliar a las que sí, vulnera el derecho fundamental.
Por último, la empresa no puede sustituir a las trabajadoras que hacen huelga durante el tiempo de su duración, ya sea con personas del mismo o distinto centro de trabajo o con personas contratadas para la ocasión.Si te despiden o sancionan por hacer huelga, no firmes nada y busca asesoramiento legal lo más rápido posible; tienes 20 días laborables para impugnar la medida. Recuerda que las y los abogados del turno de oficio están a tu disposición.

 

Feliç huelga compañera. Y si no puedes sumarte, piensa que el 8 de marzo paran las que pueden por las que no pueden.

 

COMPARTEIX AQUEST ARTICLE FACEBOOK TWITTER CORREU